10, 11 ve 12. SINIFLARA GEÇECEK ÖĞRENCİLER İÇİN SINAV KONU DAĞILIMI


Yükselen Hayata Hazırlar Bursluluk Sınavı'nda aşağıda belirtilen konulardan sorumlu olunacaktır.Örnek Sorular
10. Sınıfa Geçecek Öğrenciler
11. Sınıfa Geçecek Öğrenciler
12. Sınıfa (MF) Geçecek Öğrenciler
12. Sınıfa (TM) Geçecek Öğrenciler


10. SINIFA GEÇECEK ÖĞRENCİLER (90 Soru)

Sınav Konu Dağılımı


Ders Adı Konular
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (20 Soru) Edebiyat-Edebiyatın Bilimle Ve Güzel Sanatlarla İlişkisi/Metinlerin Sınıflandırılması
Hikâye
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
İsimler
Şiir
Sıfatlar
Masal/Fabl
Edat/Bağlaç/Ünlem
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf
TARİH/İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK (8 Soru) Tarih ve zaman
İnsanlığın ilk dönemleri
Ortaçağ’da Dünya
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
COĞRAFYA (7 Soru) Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesi
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler
Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri
Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritalar üzerinde yer şekilleri
Atmosferin katmanları ve özellikleri
Hava durumu ile iklim özellikleri
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışı
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (5 Soru) İslam’da Bilgi Kaynakları
İslam İnanç Esaslarının Özellikleri
İslam’da İbadet Yükümlülüğü
İslam’da İbadet Ahlak İlişkisi
Değerler ve Değerlerin Kaynağı
Ders Adı Konular
MATEMATİK (20 Soru) Bileşik Önermeler
Kümelerde İşlemler
Küme Problemleri
Temel Kavramlar
Tek Ve Çift Sayılar
Ardışık Sayılar
Basamak Kavramı
Bölme
Bölünebilme
Ebob-Ekok
1.Dereceden Denklemler
Basit Eşitsizlikler
İki Bilinmeyenli Denklemeler
Mutlak Değer
Doğruda Açı
Üçgende Açı
Açı Kenar Bağıntıları
FİZİK (10 Soru) Fiziğin Doğası
Madde Ve Özellikleri
Adezyon Ve Kohezyon Kuvvetleri
Isı Sıcaklık
İş Güç Enerji
Kuvvet Hareket Ünitesi
KİMYA (10 Soru) Kimya Bilimi
Atom Ve Periyodik Sistem
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Maddenin Halleri
BİYOLOJİ (10 Soru) Canlıların ortak özellikleri
Canlıların yapısını oluşturan inorganik ve organik bileşikler
Limit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisi
Hücre teorisi
Hücresel yapılar ve görevleri
Sitoplazma ve organeller
Hücre zarı ve madde geçişleri

11. SINIFA GEÇECEK ÖĞRENCİLER (90 Soru)

Sınav Konu Dağılımı

Ders Adı Konular
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (20 Soru) Edebiyatın Tarih Ve Din İle İlişkisi
Türk Edebiyatının Ana Dönemleri
Türkçenin Tarihî Gelişim Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Hikâye
Fiilimsiler
İslamiyet’İn Kabulünden Önceki Türk Şiiri (Koşuk-Sagu) / Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Özellikleri
Halk Edebiyatı (İlahi-Nefes-Koşma-Mâni-Türkü)
Divan Şiiri (Gazel-Kaside -Şarkı)
İsim Tamlamaları
Sıfat Tamlamaları
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf
TARİH/İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK (8 Soru) Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)
COĞRAFYA (7 Soru) Dünya’nın tektonik oluşumu
Jeolojik zamanların özellikleri
İç kuvvetler
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşumu
Dış kuvvetler
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri
Bitki toplulukları ve türlerini genel özellikleri
Ders Adı Konular
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (5 Soru) Allah’ın Varlığı ve Birliği
Allah’ın İsim ve Sıfatları
Bazı Genç Sahabiler
Din, Kültür ve Sanat
Ahlak ve Terbiye İlişkisi
MATEMATİK (20 Soru) Permütasyon
Tekrarlı Permütasyon
Dönel Permütasyon
Kombinasyon
Kombinasyonun Geometrik Yorumu
Binom Açılımı
Olasılık
Fonksiyon Kavramı
Bileşke Ve Ters Fonksiyon
FİZİK (10 Soru) Kuvvet Hareket Ünitesi Akışkan Basıncı
Kuvvet Hareket Ünitesi Basınç
Kuvvet Hareket Ünitesi Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Dalgalar Ünitesi
Elektrik Ve Manyetizma Ünitesi
KİMYA (10 Soru) Kimyanın temel kanunları
Kimyasal hesaplamalar
Karışımlar
BİYOLOJİ (10 Soru) Canlılarda Hücre Bölünmesinin Gerekliliği
Mitoz Bölünme
Eşeysiz Üreme
Mayoz Bölünme
Eşeyli Üreme
Kalıtımın Genel Esasları
Genetik Varyasyonların Biyolojik Çeşitliliğe Etkisi

12. SINIFA GEÇECEK ÖĞRENCİLER (MF) (90 Soru)

Sınav Konu Dağılımı

Ders Adı Konular
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (20 Soru) Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
İsimler
Sıfatlar
Zamirler
Zarflar
Dil Bilgisi Karma (İsim,Sıfat,Zamir,Zarf)
Anlatım Bozukluğu
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Paragraf
TARİH/İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK (8 Soru) Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595- 1774)
Değişim Çağında Avrupa Ve Osmanlı
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
Sermaye Ve Emek
COĞRAFYA (7 Soru) Coğrafyanın Konularını Ve Bölümlenmesi
Koordinat Sistemini Kullanarak Zaman Ve Yere Ait Özellikler
Eş Yükselti Eğrileriyle Çizilmiş Haritalar Üzerinde Yer Şekilleri
Dünya’Nın Şekli Ve Hareketleri
Yeryüzündeki Farklı İklim Tiplerinin Özellikleri
Türkiye’De Görülen İklim Tiplerinin Özellikleri
Dış Kuvvetler
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (5 Soru) Ahiret Âlemi
Varoluşun Ve Hayatın Anlamı
Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü
Allah İçin Samimiyet: İhlas
İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar
Ders Adı Konular
MATEMATİK (25 Soru) Açı Ölçü Birimleri
Esas Ölçü
Birim Çember
Trigonometrik Fonksiyonlar
Özdeşlikler
Trigonometrik Denklemler
Teoremler
Grafikler
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
Analitik Geometri
Artan Azalan Fonksiyonlar
Maksimum Minimum
Değişim Hızı
Öteleme Yansıma Simetri
Parabol
FİZİK (10 Soru) Kuvvet Hareket Ünitesi
KİMYA (10 Soru) Modern Atom Teorisi
Gazlar
Sıvı Çözeltiler
Kimyasal Enerji
BİYOLOJİ (10 Soru) Sinir Sisteminin
Sinir Sistemi Rahatsızlıkları
Endokrin Bezler Ve Bu Endokrin Bezlerin Salgıladıkları Hormonlar
Duyu Organlarının Yapısı Ve İşleyişi
Duyu Organları Rahatsızlıkları
Destek Ve Hareket Sisteminin Yapı, Görev Ve İşleyişi
Destek Ve Hareket Sistemi Rahatsızlıkları
Sindirim Sisteminin Yapı Ve Görevleri
Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
Dolaşım Sistemi Yapı Ve Görevleri
Dolaşım Sistemi Rahatsızlıkları
Solunum Sistemi Yapı, Görev Ve İşleyişi
Solunum Sistemi Rahatsızlıkları

12. SINIFA GEÇECEK ÖĞRENCİLER(TM) (80 Soru)


Sınav Konu Dağılımı

Ders Adı Konular
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (25 Soru) Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
İsimler
Sıfatlar
Zamirler
Zarflar
Dil Bilgisi Karma (İsim,Sıfat,Zamir,Zarf)
Anlatım Bozukluğu
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Paragraf
Şiir Bilgisi
Söz Sanatları
Nazım Biçimleri
Edebi Türler
İslamiyet’Ten Önceki Türk Edebiyatı
TARİH/İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK (10 Soru) Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595- 1774)
Değişim Çağında Avrupa Ve Osmanlı
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
Sermaye Ve Emek
COĞRAFYA (10 Soru) Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri
Ekosistemi oluşturan unsurlar
Madde döngüleri ve enerji akışı
Su ekosistemi
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçları
Şehirleri fonksiyonel özellikleri (1soru) Türkiye’deki kır yerleşme tipleri
Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişki
Tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışı
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (5 Soru) Ahiret Âlemi
Varoluşun ve Hayatın Anlamı
Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü
Allah İçin Samimiyet: İhlas
İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar
MATEMATİK (30 Soru) Açı Ölçü Birimleri
Esas Ölçü
Birim Çember
Trigonometrik Fonksiyonlar
Özdeşlikler
Trigonometrik Denklemler
Teoremler
Grafikler
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar
Analitik Geometri
Artan Azalan Fonksiyonlar
Maksimum Minimum
Değişim Hızı
Öteleme Yansıma Simetri
ParabolSınav Sonuçlarının Açıklanması


Geleceğin Yükseleni Bursluluk Sınavı sonuçları 26 NİSAN 2021 tarihinde okulumuzun web sitesinde açıklanacaktır. Öğrenci adaylarımız sonuçlarını, TC Kimlik Numaraları ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Her sınıf düzeyinde belirlenen yüzdelik başarı diliminde yer alan öğrenciler, kontenjan dâhilinde Özel Yükselen Anadolu Liselerine ve Özel Yükselen Fen Liselerine kayıt ve burs hakkı kazanacaktır.


9. Sınıfa Geçecek Öğrenciler İçin Sınav Konu Dağılımına göz atmak için buraya tıklayınız.

YÜKSELEN EĞİTİM KURUMLARI

Yükselen Aydın Genç Yerleşkesi
0 (312) 837 88 49
Ankara-Çubuk Yolu 11. km
ÇUBUK/ANKARA
Yükselen Zirve Yerleşkesi
0 (312) 231 44 44
Merkez Mah. Özal Blv, No:30
PURSAKLAR/ANKARA
Yükselen Yeni Yaşam Yerleşkesi
0 (312) 390 09 09
Akşamsettin Mah. Sultan Fatih Cad. 1024. Sk. No:47
MAMAK/ANKARA
Yüko Anaokulu
0 (312) 566 11 99
Yeni Batı Mah. 2431. Sk. No:4, Çakırlar
BATIKENT/ANKARA